Regulaminy

Regulaminy

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Royal Baltic 4* Luxury Bouttique

Ochrona Twoich danych osobowych i Twojej prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jako Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique pragniemy Cię zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO.

Po zapoznaniu się z niniejszą Polityką uzyskasz informacje w jaki sposób Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique wykorzystuje informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Umieściliśmy w niniejszej Polityce także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique.

1. Cel Polityki ochrony danych oso­bowych
Celem niniejszej Polityki ochrony danych oso­bowych (dalej w treści określanej jako „Polityka”) jest ustanowienie wymogów, za­sad i regulacji ochrony danych osobowych w Hotelu Royal Baltic 4* Luxury Bouttique.

2. Definicje:
1) Dane - oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, czyli informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy z Hotelem Royal Baltic 4* Luxury Bouttique, lub w czasie wypełniania formularzy znajdujących się na stronie internetowej Hotelu takich jak formularz zamówienia usługi hotelarskiej lub formularz zapisu na newsletter np. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

2) Administrator danych osobowych – Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique: Małgorzata i Waldemar Burzyńscy prowadzący jako przedsiębiorcy działalność pod firmą: Royal-Baltic M.W Burzyńscy S.J. ul. Wczasowa 26, 76-270 Ustka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 839-000-95-49, REGON: 0000082045,

3) Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik Spółki, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;

4) Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;

5) RODO - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.
a) Twoje dane są wykorzystywane do:
- świadczenia usług przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique, przede wszystkim usług hotelarskich,
- realizacji zawartej z Hotelem Royal Baltic 4* Luxury Bouttique umowy, w tym czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją umowy, w tym Państwa obsługi przez Recepcję Hotelu, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
- rozpatrywania reklamacji, fakturowania, pobierania opłat, ewentualnego dochodzenia należności za wykonane usługi,
- kontroli jakości usług,
- oferowania Ci bezpośrednio usług realizowanych przez Hotel (marketing bezpośredni) oraz  prowadzenia konkursów związanych z promocją usług Hotelu.

b) Jakie dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Hotel Faltom:

Dane kontaktowe oraz związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy,
imię;
nazwisko;
numer telefonu;
adres e-mail;
numer PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
numer NIP,
adres korespondencyjny,
data urodzenia;
dane karty kredytowej.

c) Jakie dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique:

Dane kontaktowe;
imię;
nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu;

d) Podstawowe zasady ochrony Twoich danych osobowych
Wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający
z przepisów RODO. Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane. Twoje dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania. Twoje dane nie są udostępniane bez Twojej zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej. Przysługują Ci wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w punkcie  5 niniejszej informacji.
Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Twojego żądania związanego z ochroną Twoich danych osobowych. Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadający ryzyku naruszenia Twoich praw i wolności w skutek przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych.

e) Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique. nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Hotelu ich dłuższego przechowywania, z uwagi na obowiązki prawne Hotelu, zwłaszcza obowiązki podatkowe.

Okresy przetwarzania i przechowywania danych mogą w rezultacie różnić się w zależności od celu przetwarzania danych. Przykładowo:
Twoje dane przekazane przy rezerwacji będą przetwarzane do 2 tygodni po zakończeniu korzystania z usług Hotelu,
W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Twoje dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji lub sporu sądowego przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,
Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną przez Hotel na Twoją rzecz usługą. Okres ten związany jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub całkowicie zanonimizowane.

f) Czy Twoje dane będą udostępniane?
Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Twoje dane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique. może w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa w określonych sytuacjach udostępniać Twoje dane następującym, godnym zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique. tj. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym. Ponadto w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zajmujący się marketingiem produktów lub usług.

W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych  oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique: Twoje dane kontaktowe oraz dane związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; wyrażona zgoda: Twoje dane uzyskane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique tj. przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Hotelu Royal Baltic 4* Luxury Bouttique: Twoje dane wykorzystywane w celu realizacji prawnych obowiązków podatkowych i finansowych, rozpatrywania reklamacji; prawnie uzasadnione interesy Hotelu Royal Baltic 4* Luxury Bouttique: np. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym.

5. Twoje uprawnienia
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:
a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;   
przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez faktur za zrealizowane usługi w formie elektronicznej;
przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zamówienia lub zmiany warunków umowy o świadczenie usługi w formie elektronicznej;
możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie Hotelu, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie.
b) prawo do wniesienia:             
sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Hotelu Royal Baltic 4* Luxury Bouttique z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
c) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Twoje żądanie Hotel dokonuje ich sprostowania;
e) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, a Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Twoich danych lub konieczność usunięcia Twoich danych wynika z obowiązku prawnego;
f) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
g) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku
z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Hotelu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 
Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do Hotelu żądań.
 
W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
a. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

7. Dane kontaktowe do nas:
Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique: Małgorzata i Waldemar Burzyńscy prowadzący jako przedsiębiorcy działalność pod firmą: Royal-Baltic M.W Burzyńscy S.J. ul. Wczasowa 26, 76-270 Ustka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 839-000-95-49, REGON: 0000082045

W celu realizacji Twoich żądań, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wniesienia sprzeciwu, zapraszamy Cię do siedziby Hotelu lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: marketing@royal-baltic.pl

poczta tradycyjna:

Hotel Royal Baltic 4* Luxury Bouttique, ul. Wczasowa 26, 76-270 Ustka,

numer telefonu: 605 690 950

8. Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi lub przekazanych informacji  możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Regulamin Usługi Newsletter

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia przez Świadczeniodawcę usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”).

Świadczeniodawcą jest Royal-Baltic M.W. Burzyńscy. z siedzibą w Ustce przy ul. Wczasowej 26, 76-270 Ustka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS:0000082045, NIP: 8390009549.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2. Przedmiot usługi

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Świadczeniodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące produktów, oferty, w tym akcji promocyjnych, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Świadczeniodawcę.
2. Użytkownik w celu zamówienia świadczenia usługi Newsletter udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail),w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych. Z chwilą potwierdzenia woli otrzymywania usługi Newsletter przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

3. Warunki korzystania

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie royal-baltic.pl i royal-baltic.com.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi swoją wolę przyciskiem „Dodaj”.
3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Świadczeniodawcy stanowić może naruszenie prawa.
5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter niesie ze sobą korzyść w postaci vouchera na masaż częściowy, którego ważność jest ustalona na 3 miesiące od daty otrzymania emaila z voucherem. Voucher dotyczy tylko osób zapisujących się po raz pierwszy do usługi Newsletter

 

4. Czas trwania usługi

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez wypisanie się z listy subskrybentów wysyłając oświadczenie na adres e-mail: marketing@royal-baltic.pl.
4. Świadczeniodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Uzytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5. Świadczeniodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
6. W przypadku chęci ponownego skorzystania z usługi Newsletter wystarczy ponownie się do niej zapisać.

 5. Dane osobowe

1.Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Świadczeniodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie). Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Świadczeniodawcy jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych) w związku z zamówieniem usługi Newsletter.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
5. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie usługi Newsletter w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Świadczeniodawcy jako administratora.
6. Świadczeniodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Świadczeniodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.royal-baltic.pl/regulaminy

6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej (e-mail) marketing@royal-baltic.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Świadczeniodawcy.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Świadczeniodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Informator Hotelu

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem hotelowym (KLIKNIJ TUTAJ) ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU. Gdzie wyjątkowość jest codziennością i spełniają się Wasze marzenia ..

PFR